Stadgar

Föreningen bildad den 19 maj 2013
Stadgarna antagna av årsmötet den 19 maj 2013

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål
Föreningen Leksingar från Älvdalen har som ändamål att stödja Leksands IF genom att samla alla Leksands IF:s supportrar från Älvdalen. Föreningen ska arrangera supporterresor och andra evenemang, samt annat som kan tänkas stödja intresset av Leksands IF.

§ 2 Hemort
Föreningens hemort är Älvdalen, Älvdalens kommun.

§ 3 Föreningens namn
Föreningens namn är Leksingar från Älvdalen. För ändring av föreningens namn krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 4 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 5 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelsen.

§ 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december.

§ 8 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras av nästkommande årsmöte eller av
styrelsen. I fall där styrelsen avgör frågan skall medlemmarna omedelbart informeras via föreningens hemsida på Internet samt vid kommande årsmöte.

§ 9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 10 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

Föreningens medlemmar

§ 11 Medlemskap
Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

§ 12 Medlemsavgift
Medlemsavgiften för det kommande året fastställs av årsmötet.

§ 13 Medlemskapets längd
Medlemskapet gäller till årets slut, och måste därefter förnyas.

§ 14 Hedersmedlem
Styrelsen beslutar om vederbörande skall upptas som hedersmedlem i föreningen, hedersmedlem är befriad från stadgad medlemsavgift. Hedersmedlemskapet gäller från utnämnandet på livstid, eller tills dess vederbörande önskar utträde, eller att föreningen finner att vederbörande misskött gällande kriterier för hedersmedlem och således beslutar om uteslutning.

§ 15 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart lämnat föreningen. Medlem som inte betalt avgift för två på varandra efterföljande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen och kan således avföras från medlemsförteckningen.

§ 16 Uteslutning och avstängning
Beslut om uteslutning, avstängning eller utfärdande av varning fattas av styrelsen. Beslut om stadgade åtgärder kan/får ej överklagas. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens eller moderföreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningen eller moderföreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Styrelsen äger dock rätt att, omedelbart utfärda avstängning av vederbörande, för deltagande vid föreningens arrangemang eller aktiviteter i väntan på beslut om uteslutning eller av annan stadgad åtgärd.
Beslut om stadgad åtgärd får begränsas till att omfatta viss tid, sådan tidsbegränsad åtgärd får som mest omfatta tolv månader från datum för beslutet.
Avstängning kan av styrelsen utfärdas om medlem kan anses uppträtt på ett sådant sätt att det på ett negativt sätt påverkat, eller direkt skadat föreningens verksamhet, ändamål eller intressen, och är av sådan art att det ej föreligger tillräckliga skäl för uteslutning.
Avstängningen kan gälla enskilda aktiviteter och arrangemang, och dess grad och tidsperiod bestäms av styrelsen. Styrelsen kan även meddela vederbörande en varning om man finner att det inte föreligger tillräckliga skäl för uteslutning eller avstängning. Varning kan även utfärdas i kombination med avstängning av vederbörande.
Beslut enligt stadgade åtgärder skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

§ 17 Medlems rättigheter
Medlem har:
• Rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna under de former som är vedertagna inom föreningen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
• Rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter.
• Rätt att ta del av och nyttja de förmåner som föreningen kan erbjuda medlemmarna.
• Närvaro- och yttranderätt på öppna styrelsemöten.
Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt, medlem som under året lägst uppnått en ålder av 15 år har rösträtt på föreningens årsmöte samt extra årsmöte.

§18 Medlems skyldigheter
Medlem:
• Skall följa föreningens stadgar och beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.
• Skall betala de av föreningen och dess beslutande organ fastställda avgifter.
• Har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• Är skyldig att följa de anvisningar och uppmaningar av föreningens eller moderföreningens funktionärer.
• Får inte överlåta eller låna ut sitt medlemskort till annan person

Årsmötet

§ 19 Tidpunkt
Årsmötet, som är föreningens högst beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, samt revisorernas berättelser, skall finnas tillgängliga senast sju dagar före årsmötet.

§ 20 Kallelse
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före stämman tillställas medlemmarna genom utlysning av kallelse jämte dagordning på föreningens hemsida på Internet. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen. I kallelsen skall det framgå var och hur medlem kan ta del av verksamhets- och förvaltningsberättelser, räkenskaper och revisorernas berättelser, tidigast sju dagar före årsmötet

§ 21 Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag (motioner) från medlem skall skriftligen och med underskrift vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

§ 22 Närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet
Medlem som i föreskriven ordning betalt den förfallna medlemsavgiften och som under året lägst uppnått en ålder av 15 år har rösträtt på stämman. Rösträtten är personlig och får inte utövas via ombud, ej ens vid företeende av fullmakt. Medlem som inte har rösträtt har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på stämman. Allmänheten har närvaro- och yttranderätt.

§ 18 Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut bekräftas med klubbslag.
Vid omröstning (acklamation eller votering) avgörs alla frågor genom relativ enkel majoritet, förutom i fall som avses i §3, §9 och §10 där kvalificerad majoritet krävs.
Val avgörs genom relativ enkel majoritet. Med relativ enkel majoritet menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. Med kvalificerad majoritet menas 2/3 av antalet avgivna röster.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär sluten omröstning skall så ske. Sådan begäran måste framställas innan omröstningsförfarande inletts.
Närvarande röstberättigad medlem har rätt att avstå från att delta i en omröstning eller ett beslut. Medlemmen har rätt att begära anteckning i protokollet vid nedläggande av sin röst vilket skall anmälas omedelbart vid röstningstillfället. Närvarande röstberättigad medlem har inte rätt att i ett visst ärende reservera sig mot beslut som fattats av årsmötet. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 20 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Till revisor får även icke medlem väljas.

§ 21 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgiften.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) föreningens kassör för en tid av 1 år;
c) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
d) 1 suppleant i styrelsen för en tid av 1 år;
e) 1 revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) valberedning för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
14. Mötet avslutas

Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

Revisorer

§ 22 Revision
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

§ 23 Sammansättning
Styrelsen består av ordförande, kassör samt 3 övriga ledamöter och 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt övriga befattningshavare om så behövs.

Vid förfall utser styrelsen själv turordning som suppleant inträder, dock skall en turordningslista upprättas och protokollföras vid första styrelsemötet. Vid ordinarie ordförandens avgång under pågående mandatperiod, inträder vice ordförande som ordinarie. Styrelsen utser en ny vice ordförande att fullfölja mandatperioden.

§ 24 Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlad är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall inom ramen för föreningens ändamål och målsättning svara för att föreningens verksamhet bedrivs enligt stadgarna samt för att tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
• Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
• Verkställa av årsmötet fattade beslut.
• Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
• Ansvara för och förvalta föreningens medel.
• Tillställa revisorerna räkenskaper enligt §22.
• Förbereda årsmötet.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden inträda i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 26 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom

§ 27 Föreningsordförandes och styrelseledamots entledigande
Föreningens ordförande och styrelseledamöter får inte entledigas på annat sätt än genom beslut på årsmöte.

Valberedning

§ 28 Sammansättning och sammanträden
Valberedningen består av ordförande som är vald av årsmötet samt ytterligare en ledamot. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer.

§ 29 Valberedningens åligganden
Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 30 Ordförandes och ledamots entledigande
Ordförande i valberedningen får endast entledigas genom beslut av årsmöte eller extra årsmöte. Övriga ledamöter får genom beslut av styrelse entledigas från sitt uppdrag.